infrastruktura - wybierz puzzle do ułożenia

służebny charakter – świadczy usługi dotyczące obsługi sfery produkcyjnej bądź konsumpcyjnej; bryłowatość urządzeń – oznacza, iż istnieje konieczność tworzenia całych obiektów od razu ze względu na kwestie ekonomiczne oraz technologiczne, nie da się ich budować etapami; wysoka kapitałochłonność – tworzenie urządzeń infrastruktury pociąga za sobą konieczność ponoszenia znacznych kosztów, które ze względu na bryłowatość zwracają się dopiero w długim okresie; skokowy sposób powstawania kosztów – oznacza, iż koszty infrastruktury rosną co pewien czas jako konsekwencja niepodzielności urządzeń infrastruktury długowieczność – czas użytkowania urządzeń infrastruktury jest bardzo długi; immobilność – nie da się przenosić urządzeń infrastruktury, zaś usługi świadczone przez urządzenia infrastruktury mogą być konsumowane na miejscu; urządzenia infrastruktury są względem siebie komplementarne a nie substytucyjne. transferowa – stwarza warunki przepływu w przestrzeni dóbr, energii oraz ludzi ; usługowa – zaspokaja popyt na usługi zgłaszany poprzez sferę produkcyjną oraz konsumpcyjną; integracyjna – kształtuje więź społeczną, ekonomiczną i informacyjną w układach regionalnych; lokalizacyjna – poziom rozwoju infrastruktury na danym terenie świadczy o poziomie jego atrakcyjności ( dostępność sieci transportowej, energii, zasobów wodnych itp.); akceleracyjna – poziom zagospodarowania infrastrukturalnego stanowi przesłankę rozwoju gospodarczego określonych regionów; rezerwa potencjału infrastruktury stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego danego obszaru. infrastruktura społeczna budynki publiczne infrastruktura techniczna Zaopatrzenie w: Prąd (elektrownie) Gaz (gazociągi) Ogrzewanie ( Ciepło ) Wodę (wodociągi) Usuwanie Usuwanie śmieci Usuwanie ścieków, kanalizacja , oczyszczalnia ścieków Odzyskiwanie wartościowych materiałów Komunikacja Infrastruktura telefoniczna Infrastruktura radiowa Infrastruktura telewizyjna Internet Inne usługi radiowe Infrastruktura transportowa Transport zbiorowy Transport po wodach terytorialnych (po rzekach i jeziorach) Transport morski (i oceaniczny) Transport kolejowy (infrastruktura kolejowa) Transport drogowy Transport lotniczy Lotniska Radiowe systemy nawigacyjne dla potrzeb transportu lotniczego i morskiego Transport indywidualny Ulice Drogi rowerowe Chodniki Infrastruktura magazynowa Dwa podstawowe rodzaje klasyfikacji: infrastruktura o charakterze przestrzennym: liniowa i punktowa infrastruktura gałęziowaPodstawowy podział infrastruktury transportu Podział według 1 rodzaju klasyfikacji: liniowa sieć transportowa obejmująca: drogi kołowe; drogi kolejowe i drogi wodne śródlądowe. punkty (węzły) transportowe: stacje kolejowe ; terminale intermodalne; porty morskie; porty wodne śródlądowe; porty lotnicze; centra logistyczne; przejścia graniczne. Podział według 2 rodzaju klasyfikacji: infrastruktura drogowa infrastruktura kolejowa infrastruktura morska infrastruktura wodna śródlądowa infrastruktura lotniczaElementy infrastruktury transportowej (liniowej i punktowej) Drogowa: drogi kołowe – infrastruktura liniowa, mosty, tunele, skrzyżowania (z innymi drogami i liniami kolejowymi), węzły drogowe (parkingi, place przeładunkowe, manewrowe, drogowe przejścia graniczne), sygnalizacja, urządzenia do pobierania opłat. Kolejowa: linie kolejowe (tory z podkładami) wraz z obiektami inżynieryjnymi (mosty, wiadukty, tunele, przepusty, przejazdy kolejowe ), urządzenia zabezpieczenia ruchu i łączności, sygnalizacja, sieć energetyczna (trakcja), sieć wodno-kanalizacyjna, stacje (osobowe i towarowe – łącznie z peronami, placami utwardzonymi, etc.), terminale intermodalne, bocznice kolejowe , posterunki odgałęźne i odstępowe. Morska : morskie obszary brzegowe (przybrzeżne) – przyległe odcinki linii brzegowych, port morski z infrastrukturą: budowle hydro-techniczne (np. tory podejściowe, kanały), nabrzeża, place utwardzone (do przeładunków, składowania, magazynowania, parkowania, etc.), tory kolejowe , miejsca postojowe, doki. Wodna śródlądowa: rzeki, kanały, jeziora i inne odcinki wodne specjalnie przystosowane do nawigacji, urządzenia nawigacyjne i sygnalizacyjne (stałe oznakowania), śluzy i stopnie wodne, tamy porty wodne śródlądowe i infrastrukturą towarzyszącą.