naszkicować - puzzle online

Szkic – wstępna realizacja koncepcji artystycznej: malarskiej, rzeźbiarskiej (bozzetto), literackiej itp.

Szkicem można również nazwać swobodnie wykonany rysunek, często o charakterze notatki, służącej później przy opracowaniu dzieła.

W kryminalistyce

Szkice można podzielić na:

Ogólne

Szczególne

Specjalne

Szkice specjalne to np. szkice: śladów, pomieszczeń, przestrzeni otwartej. Na szkicach, poszczególne ślady, obiekty i przedmioty są oznaczone odpowiednimi znakami topograficznymi, symbolami liczbowymi lub literowymi opisanymi w legendzie.

Szkic jest wykonywany przez technika kryminalistyki będącego specjalistą. Każdy szkic powinien być opatrzony:

określeniem rodzaju zdarzenia

miejscem i datą wykonania

skalą

danymi identyfikacyjnymi autora ( imię, nazwisko, podpis)

Wykonanie szkicu odnotowuje się w protokole z dokonanych czynności.