naszkicować - wybierz puzzle do ułożenia

Szkic – wstępna realizacja koncepcji artystycznej: malarskiej, rzeźbiarskiej (bozzetto), literackiej itp. Szkicem można również nazwać swobodnie wykonany rysunek , często o charakterze notatki, służącej później przy opracowaniu dzieła. W kryminalistyce Szkice można podzielić na: Ogólne Szczególne Specjalne Szkice specjalne to np. szkice: śladów, pomieszczeń, przestrzeni otwartej. Na szkicach, poszczególne ślady , obiekty i przedmioty są oznaczone odpowiednimi znakami topograficznymi, symbolami liczbowymi lub literowymi opisanymi w legendzie. Szkic jest wykonywany przez technika kryminalistyki będącego specjalistą. Każdy szkic powinien być opatrzony: określeniem rodzaju zdarzenia miejscem i datą wykonania skalą danymi identyfikacyjnymi autora ( imię , nazwisko, podpis) Wykonanie szkicu odnotowuje się w protokole z dokonanych czynności.