ekoregion - wybierz puzzle do ułożenia

Ekoregion (region ekologiczny) jest ekologicznie i geograficznie określonym obszarem, który jest mniejszy niż bioregion, który z kolei jest mniejszy niż ekosystem. Wszystkie te trzy są mniej lub więcej niż ekosystem. Ekoregiony obejmują stosunkowo duże obszary ziemi lub wody i zawierają charakterystyczne, geograficznie odrębne zespoły naturalnych zbiorowisk i gatunków. Różnorodność biologiczna flory, fauny i ekosystemów charakteryzujących ekoregion różni się od różnorodności innych ekoregionów. Teoretycznie bioróżnorodność lub ekoregion zachowawczy to stosunkowo duże obszary ziemi lub wody, gdzie prawdopodobieństwo napotkania różnych gatunków i zbiorowisk w dowolnym punkcie pozostaje względnie stałe, w dopuszczalnym zakresie zmienności (w dużej mierze nieokreślonym w tym momencie). Trzy zastrzeżenia są odpowiednie dla wszystkich metod mapowania geograficznego. Po pierwsze, żadna pojedyncza struktura biogeograficzna nie jest optymalna dla wszystkich taksonów. Ekoregiony odzwierciedlają najlepszy kompromis dla jak największej liczby taksonów. Po drugie, granice ekoregionu rzadko tworzą nagłe krawędzie; raczej związane z nimi ekotony i mozaiki. Po trzecie, większość ekoregionów zawiera siedliska, które różnią się od przypisanego im biomu.