Promieniowanie słoneczne - puzzle online

Promieniowanie słoneczne – strumień fal elektromagnetycznych i cząstek elementarnych (promieniowanie korpuskularne) docierający ze Słońca do Ziemi. Natężenie promieniowania słonecznego docierającego do górnych granic atmosfery określone jest przez stałą słoneczną. Wielkość ta jest zdefiniowana dla średniej odległości Ziemia- Słońce i wynosi około 1366,1 W/m2. Natężenie promieniowania słonecznego zmienia się w cyklu rocznym ze względu na zmiany odległości pomiędzy Ziemią a Słońcem w zakresie ±3,4%. Chwilowa wartość natężenia promieniowania słonecznego docierającego do górnych granic atmosfery może być wyznaczona ze wzoru

F

=

F

0

[

1

+

0

,

034

cos

(

2

π

d

n

3

365

)

]

,

{\displaystyle F=F_{\rm {0}}\left[1+0,034\cdot \cos \left(2\pi {\frac {{dn}-3}{365}}\right)\right],}

gdzie

F

0

{\displaystyle F_{\rm {0}}}

oznacza stała słoneczną, dn określa kolejny dzień roku dn = 1 pierwszy stycznia; dn = 2 drugi stycznia; dn = 32 pierwszy lutego itd.

Wpływ aktywności Słońca na natężenie promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi jest znacząco mniejszy i średnio w cyklu 11 letnim sięga około 0,1%.

Rozkład spektralny promieniowania słonecznego jest zbliżony do promieniowania ciała doskonale czarnego o temperaturze około 5800 K opisywany rozkładem Plancka. Maksimum energii zgodnie z prawem Wiena przypada na długości fali około 0,5 μm. Około połowy energii promieniowania słonecznego przypada na zakres widzialny, zaś pozostała na promieniowanie ultrafioletowe i bliską podczerwień.

W spektrum promieniowania słonecznego wyróżniamy następujące zakresy:

ultrafiolet C z zakresem fal od 100 do 280 nm

ultrafiolet B z zakresem fal od 280 do 315 nm

ultrafiolet A z zakresem fal od 315 do 400 nm

światło widzialne z zakresem fal od 400 do 700 nm (cały zakres światła słonecznego odbierany jest przez człowieka jako światło białe )

bliska podczerwień z zakresem fal od 700 do 1400 nm

środkowa podczerwień z zakresem fal od 1400 do 4000 nm

Promieniowania słoneczne przechodząc przez atmosferę ulega osłabieniu wskutek procesów absorpcji i rozpraszania.