światło słoneczne - wybierz puzzle do ułożenia

Promieniowanie słoneczne – strumień fal elektromagnetycznych i cząstek elementarnych (promieniowanie korpuskularne) docierający ze Słońca do Ziemi. Natężenie promieniowania słonecznego docierającego do górnych granic atmosfery określone jest przez stałą słoneczną. Wielkość ta jest zdefiniowana dla średniej odległości Ziemia-Słońce i wynosi około 1366,1 W/m2. Natężenie promieniowania słonecznego zmienia się w cyklu rocznym ze względu na zmiany odległości pomiędzy Ziemią a Słońcem w zakresie ±3,4%. Chwilowa wartość natężenia promieniowania słonecznego docierającego do górnych granic atmosfery może być wyznaczona ze wzoru F = F 0 [ 1 + 0 , 034 ⋅ cos ⁡ ( 2 π d n − 3 365 ) ] , {\displaystyle F=F_{\rm {0}}\left[1+0,034\cdot \cos \left(2\pi {\frac {{dn}-3}{365}}\right)\right],} gdzie F 0 {\displaystyle F_{\rm {0}}} oznacza stała słoneczną, dn określa kolejny dzień roku dn = 1 pierwszy stycznia; dn = 2 drugi stycznia; dn = 32 pierwszy lutego itd. Wpływ aktywności Słońca na natężenie promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi jest znacząco mniejszy i średnio w cyklu 11 letnim sięga około 0,1%. Rozkład spektralny promieniowania słonecznego jest zbliżony do promieniowania ciała doskonale czarnego o temperaturze około 5800 K opisywany rozkładem Plancka. Maksimum energii zgodnie z prawem Wiena przypada na długości fali około 0,5 μm. Około połowy energii promieniowania słonecznego przypada na zakres widzialny, zaś pozostała na promieniowanie ultrafioletowe i bliską podczerwień. W spektrum promieniowania słonecznego wyróżniamy następujące zakresy: ultrafiolet C z zakresem fal od 100 do 280 nm ultrafiolet B z zakresem fal od 280 do 315 nm ultrafiolet A z zakresem fal od 315 do 400 nm światło widzialne z zakresem fal od 400 do 700 nm (cały zakres światła słonecznego odbierany jest przez człowieka jako światło białe) bliska podczerwień z zakresem fal od 700 do 1400 nm środkowa podczerwień z zakresem fal od 1400 do 4000 nm Promieniowania słoneczne przechodząc przez atmosferę ulega osłabieniu wskutek procesów absorpcji i rozpraszania.