Kwiaty - botanikapuzzle online

Botanika ( biologia roślin; gr. botanē = zieleń , owoc , roślina ), roślinoznawstwo – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów, wymagających stosowania swoistych metod i technik badawczych. Podobnie jak w przypadku innych organizmów stanowiących przedmiot badań biologii, rośliny badane są na każdym poziomie ich organizacji: od molekuł począwszy, poprzez geny, organelle, komórki, tkanki, organy , osobniki, populacje po zbiorowiska roślinne. Na każdym z tych poziomów botanicy zajmują się poznaniem klasyfikacji (taksonomii), struktury (anatomii i morfologii) oraz zasad funkcjonowania (fizjologii i socjologii) roślin. W skład tradycyjnie pojmowanej botaniki włączana jest także nauka o grzybach (mykologia), glonach (fykologia), także o sinicach (cyjanobakteriach) i innych bakteriach (bakteriologia). Wywodzi się to z dawnych poglądów systematycznych łączących wszystkie organizmy nie należące do zwierząt w jedną grupę z roślinami. organografia roślin – bada budowę roślin, głównie wyższych, anatomia roślin – nauka o budowie wewnętrznej roślin, histologia roślin – nauka o rozwoju, budowie i funkcjach tkanek, morfologia roślin – nauka o budowie zewnętrznej roślin, karpologia – nauka o owocach, nasionach oraz sposobach rozsiewania się roślin, cytologia roślin – nauka o budowie wewnętrznej i funkcjach komórek roślinnych, fizjologia roślin – nauka o procesach życiowych roślin oraz funkcjach ich organów, biochemia roślin - nauka o związkach chemicznych i procesach ich biosyntezy w orgazmach roślinnych, genetyka roślin – nauka o dziedziczności i zmienności roślin, embriologia roślin – nauka o rozwoju zarodkowym roślin, fitofenologia – nauka o związkach między warunkami klimatycznymi i porami roku, a periodycznymi zjawiskami w rozwoju roślin, systematyka – porządkuje różnorodność roślin za pomocą systemu klasyfikacyjnego, taksonomia roślin – klasyfikacja, nazewnictwo i hierarchizacja roślin, paleobotanika – zajmuje się roślinami kopalnymi, palinologia – nauka o pyłkach roślin, geobotanika – bada relacje między roślinami i środowiskiem naturalnym, ekologia roślin – nauka o wzajemnych oddziaływaniach roślin i ich grup ze środowiskiem, florystyka – zajmuje się inwentaryzacją florystyczną, fitogeografia ( geografia roślin) – bada rozmieszczenie roślin, fitosocjologia (fitocenologia, socjologia roślin) – nauka o roślinności i organizacji zbiorowisk roślinnych, syntaksonomia (taksonomia zbiorowisk roślinnych) – tworzy system klasyfikacyjny zbiorowisk roślinnych, botanika stosowana – bada praktyczne zastosowanie roślin w różnych rodzajach działalności człowieka, botanika rolna – zajmuje się problematyką roślin w rolnictwie, botanika leśna – zajmuje się problematyką roślin w leśnictwie, botanika rybacka – zajmuje się problematyką roślin w rybactwie, botanika farmaceutyczna, botanika lekarska, farmakognozja – zajmuje się zastosowaniem roślin w medycynie, historii botaniki – bada rozwój botaniki na przestrzeni dziejów.Ze względu na ograniczenie przedmiotu badań do określonych grup systematycznych lub ekologicznych roślin wyróżnia się: agrostologię – naukę o trawach, fykologię – naukę o glonach, ampelografię – naukę o winorośli, batologię – naukę o jeżynach, briologię – naukę o mszakach, dendrologię – naukę o drzewach i krzewach, orchidologię – naukę o storczykach, pterydologię – naukę o paprotnikach, rodologię – naukę o różach. Botanika należy do nauk podstawowych, a więc realizuje cele poznawcze.