geológia - válasszon kirakós játékot a megoldanihoz

A geológia (a szűkebb értelemben vett földtan) a Föld felépítésével, szerkezetével, és történetével foglalkozó természettudomány. A szó a görög γη- (geo, "föld") és λογος (logosz, "szó", "tudás") szavak összetételéből jött létre. A geológia a Földről, a Földet alkotó kőzetekről és a Földet alakító folyamatokról szóló ismeretek tudománya. Bizonyítja a lemeztektonika működését, az élet evolúciójának és a klíma alakulásának a történetét. Korunkban a geológia lehetővé teszi az ásvány- és szénhidrogén-kincsek feltárását, a vízkészletek felbecsülését, természeti katasztrófák előrejelzését, környezeti katasztrófák következményeinek felszámolását és a múltbeli klímaváltozások megismerését. A geológia természettudományos diszciplína. A geológiát sok kőzet-, ásvány- és kövületgyűjtő hobbiként űzi. Két fő ága az elméleti és az alkalmazott földtan. Elvileg mindkettőben megkülönböztetjük a leíró (-gráfia végű)és az oknyomozó (-lógia végű) résztudományokat, de ez a felosztás nem konzekvens: egyes résztudományok (például üledékföldtan, azaz szedimentológia) leíró részei nem különültek el önálló szakterületté. Az elméleti geológia néhány fontosabb tudományterülete: általános földtan, történeti földtan, regionális földtan, kőzettan (petrológia, petrográfia, szedimentológia), ásványtan (mineralógia), tektonika, őslénytan (paleontológia, dögészet, ősdögészet).Az alkalmazott geológia néhány fontosabb tudományterülete: építésföldtan, vízföldtan, teleptan: bauxitföldtan, kőszénföldtan, szénhidrogénföldtan, ércteleptan, nem érces ásványi nyersanyagok teleptana stb.