евклидов вектор - изберете пъзел за решаване

В математиката и физиката вектори се наричат елементите на линейните пространства. Най-често те се отъждествяват с координатните си представяния като наредени n {\displaystyle n} -орки от съответното числово поле. Така евклидовите пространства R 2 {\displaystyle \ \mathbb {R} ^{2}} и R 3 {\displaystyle \ \mathbb {R} ^{3}} се отъждествяват със съответно евклидовите равнина - ( x , y ) {\displaystyle (x,y)} , и пространство - ( x , y , z ) {\displaystyle (x,y,z)} , където x {\displaystyle x} , y {\displaystyle y} и z {\displaystyle z} са реални числа. В математиката, физиката и инженерството, евклидов вектор (понякога наричан геометричен или пространствен вектор) или просто вектор е геометричен обект, който има величина (или дължина) и посока и може да бъде добавен към други вектори, съгласно с векторната алгебра. В евклидовата геометрия векторът често се представя от част от линия с определена посока. В аналитичната геометрия се използват следните определения за вектор в равнината и пространството. - Отсечка, на която единият край е избран за първи (начало), а другият за втори (край) наричаме насочена отсечка (свързан вектор). Множеството от всички насочени отсечки, равни на дадена насочена отсечка A B → {\displaystyle {\overrightarrow {AB}}} наричаме вектор (свободен вектор), породен от насочената отсечка A B → {\displaystyle {\overrightarrow {AB}}} . Всяка от тези насочени отсечки A B → = a → {\displaystyle {\overrightarrow {AB}}={\overrightarrow {a}}} наричаме представител на вектора a → {\displaystyle {\overrightarrow {a}}} . Във всяка точка всеки вектор има точно един представител.