стрес - онлайн пъзели

Напрежението е тензорна физична величина, използвана в механиката, която представлява концентрация на разрезните сили в околност на точка от сечение на натоварено твърдо тяло, което се намира в състояние на статично равновесие. Околността на точката най-лесно се изобразява с елементарен паралелепипед (показан на схемата). Стените на елементарния паралелепипед се наричат площадки. По тях се изобразяват компонентите на напрежението.

При разлагането на вектора напрежение по координатните оси

x

,

y

{\displaystyle x,y}

и

z

{\displaystyle z}

се получават девет компоненти. За прегледност те се подреждат в специална матрица, наречена тензор на напреженията:

[

σ

x

x

τ

x

y

τ

x

z

τ

y

x

σ

y

y

τ

y

z

τ

z

x

τ

z

y

σ

z

z

]

{\displaystyle {\begin{bmatrix}\sigma _{xx}&\tau _{xy}&\tau _{xz}\\\tau _{yx}&\sigma _{yy}&\tau _{yz}\\\tau _{zx}&\tau _{zy}&\sigma _{zz}\end{bmatrix}}}

Напреженията, означени с

σ

{\displaystyle \sigma }

, са перпендикулярни на съответните площадки и се наричат нормални напрежения, като в зависимост от посоката си могат да бъдат опънни или натискови. Напреженията, означени с

τ

{\displaystyle \tau }

, лежат в съответните площадки и се наричат тангенциални напрежения (също срязващи или хлъзгащи). Компонентите, разположени на един и същи ред лежат в една и съща площадка, а компонентите, разположени в една и съща колона са успоредни на една и съща ос. Нормалните напрежения лежат по главния диагонал. Спрямо главния диагонал матрицата е симетрична.