vänskap - Välj ett pussel att lösa

Vänskap är en social relation i vilken de båda parterna känner tycke för varandra och hyser ömsesidig tillit och respekt. Innebörden av ordet vänskap har i västerländsk historia förändrats från Aristoteles vida kärleksbegrepp philia till att i dag närmast motsvara en privat kamratrelation. Vänskapens väsen har flitigt diskuterats av västerländska lärda män. Hos Aristoteles (384- 322 f.Kr) omfattar vänskapen även kärleks- och familjerelationer och relationer mellan medborgare. Den hade även en politisk och offentlig dimension. Detta börjar förändras på 1500-talet då filosofen Michel de Montaigne skrev om vänskapen som något individuellt och personligt. Under 1600- och 1700-talen frodades bland män i överklassen nästan en vänskapskult där förtroligheter, råd och omsorg, och starka känslor uttrycks och utbyts i dagböcker och brev. Även bland kvinnor frodades den intima vänskapen vilket vi kan avläsa i den mängd romaner under 1700- och 1800-talen som behandlar kvinnlig vänskap. Tidens känslosamma kvinnliga vänskap fick ett epitet - ”romantisk vänskap”. När borgarklassen växte fram förändrades uppfattningen om vad vänskap är och vilka former den tilläts ta.