social grupp - Välj ett pussel att lösa

Grupp (franskans groupe; ytterst från italienskans gruppo, 'skara', 'hop', 'underavdelning') är en term som bland annat används inom samhälls- och beteendevetenskap. Där syftar ordet på (en samling) individer med något gemensamt.Inom sociologin används termen – ofta beskrivet som socialgrupp – för en samling av individer som delar bestämda karakteristika, samverkar med varandra, accepterar förväntningar och förpliktelser som medlemmar i gruppen samt delar en gemensam identitet. Begreppet grupp används i regel i samband med definierandet av samverkande individer, vilka har bestämda inbördes relationer. Ofta förtydligas typen av grupp genom mer specifika ord: Primärgrupp – liten och med personliga relationer (exempelvis inom familjen, bland vänner och arbetskollegor emellan) Sekundärgrupp – större, och gruppmedlemmarna behöver inte känna varandra (exempelvis inom en fackförening). Gruppen definieras av medlemmarnas gemensamma mål och normer. Den kan också kännetecknas av deras snarlika sociala status (se nedan). Se även referensgrupp. Självstyrande gruppexempel kan vara ett kollegium/arbetslag som via delegering hanterar en stor mängd ansvar och befogenheter. Experimentgrupp & kontrollgrupp (referensgrupp) – två gruppdefinitioner vid experimentella undersökningar. Den förstnämnda blir föremål för påverkan av experimentellt slag, till skillnad från den sistnämnda.