kvinnors hälsa - Välj ett pussel att lösa

Den utbredda användningen av mobiltelefoner har orsakat ett ökat intresse för deras eventuella hälsoeffekter. Mobiltelefoner använder elektromagnetisk strålning i mikrovågsområdet. Det har gjorts en stor mängd vetenskaplig forskning (både epidemiologisk och experimentell in vivo och in vitro, på växter, djur och människor) angående effekterna av elektromagnetiska fält (PEM) med egenskaper som används i trådlösa telekommunikationsapparater, som mobiltelefoner, DECT trådlösa telefoner, DVB-T digital-tv, trådlösa nätverk (Wi-Fi) och andra. Världshälsoorganisationen (WHO) har uttalat att: Under de senaste två decennierna har mycket forskning gjorts för att bedöma om mobiltelefoner utgör en potentiell hälsorisk. Hittills har inga negativa hälsoeffekter på grund av användning av mobiltelefoner identifierats. Vissa av radiovågorna som släpps ut från mobiltelefoner absorberas av huvudet. Radiovågor som släpps ut av GSM-telefoner når toppeffekten och når 2 watt, medan för amerikanska analoga telefoner når de 3,6 watt. Andra digitala mobilteknologier som CDMA och TDMA har lägre effektförbrukning, vanligtvis mindre än 1 W. Den maximala uteffekten för en mobiltelefon bestäms av standarder som fastställts av de behöriga myndigheterna i varje land. I de flesta fall justerar mobiltelefonen och basstationen kraften efter rådande förhållanden (signalkvalitet, signalstyrka, miljö där telefonen är belägen, etc.). Strålabsorptionskoefficienten för människokroppen mäts som SAR (