cirkel - Välj ett pussel att lösa

En cirkel är mängden av punkter i planet som ligger på samma avstånd, cirkelns radie, till en given punkt, cirkelns mittpunkt. Cirkeln är en av de grundläggande formerna inom euklidisk geometri. I dagligt tal och i delar av skolmatematiken används också ordet cirkel för det område som cirkeln innesluter. Detta område benämns i vedertagen matematisk terminologi som cirkelskiva. I tre dimensioner är sfären en analogi till cirkeln. Även i högre dimensioner används ordet sfär för en mängd av punkter på konstant avstånd till en given punkt. Med hjälp av analytisk beskrivning av cirkeln går det att visa att kvoten mellan en cirkels omkrets och dess diameter är en konstant, alltså oberoende av vilken cirkel som väljs. Denna kvot är talet π som uttalas pi. Längden av den kurva som en cirkel utgör kallas cirkelns omkretsEn sträcka mellan två punkter på cirkeln och genom mittpunkten kallas för en diameter i cirkeln. Även längden av en sådan sträcka kallas diameterTangent är en linje genom en punkt på cirkeln och som är vinkelrät mot en radie till samma punktEn korda är en sträcka mellan två punkter på cirkelnEn sekant är en linje som skär cirkeln i två punkterEn punkt som ligger i det område som en cirkel omsluter, men inte på cirkeln, sägs ligga i det inre av cirkeln.