byggnad - Välj ett pussel att lösa

En byggnad definieras i plan- och bygglagen så som en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.Bland tillfälliga byggnader kan nämnas cirkustält och baracker. Vissa typer av byggnader, främst sådana som är avsedda som bostad, kallas även hus. Redan för tiotusentals år sedan uppförde människan enkla byggnader. Dessa skulle tjäna som exempelvis klimat- eller väderskydd eller ha symbolisk eller kultisk funktion. I äldre tider var det i regel nyttjaren själv som uppförde byggnaden med hjälp av släkt och vänner. En medveten gestaltning av ett byggnadsverk är arkitektur.Under 1800-talet började metoder för statiska beräkningar förfinas, som ledde till att den bärande stommen i byggnadsverk kunde göras smäckrare samtidigt som spännvidder kunde ökas, exempelvis för brokonstruktioner. Gällande husbyggnader infördes även allt fler installationer, som VVS-teknik, elektricitet, gas, centralvärme och hissar. Moderna byggnader är oftast så komplexa att det blir ett arbete för specialister gällande planering (genom projektörer), tillståndsgivning (genom bygglov) och själva byggprocessen (genom en byggmästare). Permanenta byggnader avsedda för bostadsändamål (flerbostadshus, villa, småhus, palats, slott, stuga). Kultbyggnader (pyramider, tempel, mausoleum) Byggnader för olika verksamheter (kontor, kyrka, museum, skola, sjukhus, badhus, varuhus, garage).