Teknik - produkt pussel på nätet

Produkt är resultatet av utfört arbete. Som regel avses en materiell produkt, en vara från varuproduktion, men även tjänster betraktas numera som produkter. Även immateriella produkter är resultat av arbete, i synnerhet om upphovsrättslig verksgrad uppnåtts, det vill säga om produktens resultat är att betrakta som ett helt eller delar av ett verk (ord, bild, manus, musik, mönster och så vidare). Kärnprodukten är den egentliga/ursprungliga varan eller tjänsten. Kringprodukter är varor och tjänster som erbjudes som komplement till kärnprodukten.

Ordet produkt syftar ibland på ett enskilt exemplar, ibland på en typ. När man talar om en produkts livscykel med introduktion, tillväxt, mognad, stagnation och nedgång, handlar det om hela produkttypens liv. När man gör en livscykelanalys på en produkt, studerar man istället ett enskilt exemplars liv från tillverkning och användning till återvinning.

Betydelsen av ordet produkt, avseende en kommersiell produkt, har på senare år delats upp till att innehålla en varudel och en tjänstedel.