Landskap - mappussel på nätet

En karta är en avbildning av ett geografiskt område, oftast jordytan eller en del därav. Kartan är oftast en schematisk representation av terrängen till skillnad från exempelvis ett flygfoto. Detta åstadkoms av karttecken (symboler) som visar områdets olika terrängegenskaper samt viktiga objekt i avseende på samhälle, kultur och terrängföremål. Hur en karta ser ut och vad som tas med på den beror på vad den ska användas till. Vissa kartor används för att orientera sig, som exempelvis vägkartor eller orienteringskartor. Andra används för att ge överblick eller planera. Många kartor är statiska tvådimensionella, geometriskt noggranna avbildningar av ett tredimensionellt område, medan andra kartor kan vara dynamiska eller interaktiva, till och med tredimensionella. Även om kartor vanligtvis används inom geografin så kan de även representera ett område, äkta eller imaginärt, utan hänsyn till kontext eller skala; exempelvis kartläggning av hjärnan, DNA- och genstruktur, eller stjärnkartor. Kartor delas främst in i topografiska och tematiska kartor. Topografiska kartor: Fysisk karta Orienteringskarta Sjökort Terrängkartan Vägkarta Tätortskarta Tematiska kartor: Politisk karta Ekonomisk karta Väderkarta Befolkningskarta Geologisk karta Kartor av teknisk natur för stadsplanering och byggande: Fastighetskarta Primärkarta Grundkarta NybyggnadskartaÖvriga kartor: Skattkarta (ev topografisk) Mental karta Skala: Hur storheter i kartan förhåller sig till verkligheten anges av skalan.