obszar miejski - wybierz puzzle do ułożenia

Obszar zurbanizowany – jednostka morfologiczna o miejskim charakterze zabudowy i infrastruktury, gdzie wyraźne przekształcenia zabudowy i zagospodarowania związane są z pozarolniczą działalnością gospodarczą lub wynikają z przyjęcia miejskiego stylu życia i pracy. Obszar zurbanizowany jest przeciwstawny do obszaru wiejskiego i oznacza określony stopień urbanizacji na danym terenie.