miejsce kultu - wybierz puzzle do ułożenia

Miejscem kultu jest specjalnie zaprojektowana struktura lub poświęcona przestrzeń , w której ludzie lub grupa ludzi , takich jak zbór, przybywa, aby wykonywać akty oddania, czci lub studiowania religii. Budynek zbudowany lub używany do tego celu jest czasami nazywany domem kultu. Świątynie, kościoły, synagogi i meczety są przykładami struktur stworzonych do kultu. Klasztor , szczególnie dla buddystów, może służyć zarówno domostwom zakonników, jak i miejscom kultu dla odwiedzających. Naturalne lub topograficzne cechy mogą również służyć jako miejsca kultu i są uważane za święte lub święte w niektórych religiach; rytuały związane z rzeką Ganges są przykładem w hinduizmie. Zgodnie z Międzynarodowym Prawem Humanitarnym i Konwencjami Genewskimi budynki religijne mają specjalną ochronę, podobnie jak szpitale z gwarancją ochrony, prezentujące Czerwony Krzyż lub Czerwony Półksiężyc. Te międzynarodowe prawa dotyczące batalionu wojennego strzelają z budynku religijnego lub z niego. Religijna architektura wyraża przekonania religijne, wybory estetyczne oraz możliwości ekonomiczne i technologiczne tych, którzy je tworzą lub adaptują, a zatem miejsca kultu wykazują wielką różnorodność w zależności od czasu i miejsca.