Kompetencje społeczne - puzzle online

Umiejętności (ang. skills) – zdolność wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla uczenia się lub działalności zawodowej.

Definicja dotyczy rozumienia terminu umiejętności odniesionego do ram kwalifikacji (Europejskiej Ramy Kwalifikacji – ERK i Polskiej Ramy Kwalifikacji – PRK). Definicja ta jest spójna z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie.

Zgodnie z oficjalnym tłumaczeniem tego zalecenia umiejętności w ERK są rozumiane jako zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. W kontekście ERK umiejętności określa się jako kognitywne (obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące sprawność i korzystanie z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów).

wiedza

kompetencje społeczne

krajowy system kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji

Instytut Badań Edukacyjnych

Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji pod red. Stanisława Sławińskiego, Warszawa 2013 r., s. 52.

Instytut Badań Edukacyjnych, Raport referencyjny.