Ikona - wybierz puzzle do ułożenia

Ikona (gr. εἰκών, eikón, obraz ) – obraz sakralny powstały w kręgu kultury bizantyńskiej, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczny dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greckokatolickiego. Pierwowzorem ikon były (prawdopodobnie, ponieważ nie ma pewności wśród historyków sztuki ) portrety grobowe z Fajum lub wczesnochrześcijańskie malarstwo katakumbowe.