Religie - miejsce kultu puzzle online

Miejscem kultu jest specjalnie zaprojektowana struktura lub poświęcona przestrzeń, w której ludzie lub grupa ludzi, takich jak zbór, przybywa, aby wykonywać akty oddania, czci lub studiowania religii. Budynek zbudowany lub używany do tego celu jest czasami nazywany domem kultu. Świątynie, kościoły, synagogi i meczety są przykładami struktur stworzonych do kultu. Klasztor, szczególnie dla buddystów, może służyć zarówno domostwom zakonników, jak i miejscom kultu dla odwiedzających. Naturalne lub topograficzne cechy mogą również służyć jako miejsca kultu i są uważane za święte lub święte w niektórych religiach; rytuały związane z rzeką Ganges są przykładem w hinduizmie.

Zgodnie z Międzynarodowym Prawem Humanitarnym i Konwencjami Genewskimi budynki religijne mają specjalną ochronę, podobnie jak szpitale z gwarancją ochrony, prezentujące Czerwony Krzyż lub Czerwony Półksiężyc. Te międzynarodowe prawa dotyczące batalionu wojennego strzelają z budynku religijnego lub z niego.

Religijna architektura wyraża przekonania religijne, wybory estetyczne oraz możliwości ekonomiczne i technologiczne tych, którzy je tworzą lub adaptują, a zatem miejsca kultu wykazują wielką różnorodność w zależności od czasu i miejsca.