kapitaal - kies de puzzel om op te lossen

Start- of startkapitaal (bedrijfskapitaal) - minimale eigen bijdrage van eigenaren bij oprichting / oprichting van een bedrijf. De hoeveelheid aandelenkapitaal kan tijdens de ontwikkeling van de onderneming worden gewijzigd. De waarde ervan moet consistent zijn met de gegevens van het Register van Ondernemers van het Rijksregister, de statuten of het statuut van de bedrijfseenheid. Het aandelenkapitaal is een onderdeel van het eigen vermogen, in overeenstemming met de Boekhoudwet die is opgenomen in de balansverplichtingen en in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen. De wet van de meeste Europese landen stelt het minimale aandelenkapitaal vast dat nodig is om een ​​bedrijf te vormen. Uitzonderingen hierop zijn onder meer: Groot-Brittannië In Polen is het volgens de Code of Commercial Companies sinds 8 januari 2009: 5.000 PLN voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 50.000 PLN in het geval van een naamloze vennootschap, 100.000 PLN in het geval van een naamloze vennootschap In andere vormen van zakendoen in Polen is de aanwezigheid van een minimum aandelenkapitaal ook voorzien in: Europese coöperatie - 30.000 euro, Europees bedrijf - 120.000 euro Bronnen voor het creëren van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap: equivalent van uitgegeven aandelen tegen nominale prijs betaald in contanten en / of in natura, transformatie van aandelenkapitaal in aandelenkapitaal, deel van de nettowinst dat zal worden uitgekeerd om de terugkoop van aandelen te dekken Bronnen voor het creëren van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap: gelijkwaardig aan geldelijke aandelen en bijdragen in natura ingebracht door individuele partners, kapitaalverhoging door opname van nieuwe aandelen, transformatie van aandelenkapitaal in aandelenkapitaal, winst bestemd voor inkoop van aandelen, Subsidies op aandelenkapitaal Bronnen voor de oprichting van het aandelenkapitaal van een commanditaire vennootschap op aandelen: het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat in het kader van het aandelenkapitaal de bepalingen over het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap dienovereenkomstig moeten worden 'toegepast'. De Code bepaalt ook dat de algemene partner, door een bijdrage te leveren aan de vennootschap, het naar eigen goeddunken mag doen op het aandelenkapitaal of andere fondsen. Het feit dat hij zal bijdragen aan het aandelenkapitaal, sluit zijn onbeperkte aansprakelijkheid voor de verplichtingen van de vennootschap niet uit.