Vampire Knight (Nippon Novel) 3: Funkeln - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση