εργασία - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Το έργο είναι όρος της Φυσικής, που σε πολύ απλή απόδοση, εκφράζει την ποσότητα της ενέργειας που παράγεται ή καταναλώνεται από ένα σώμα κατά τη διάρκεια μιας μεταβολής στην κινητική του κατάσταση. Είναι το γινόμενο μιας δύναμης επί τη μετατόπιση του σημείου εφαρμογής της. Εναλλακτικά, μπορεί να ειπωθεί ότι είναι η ενέργεια που μια δύναμη μεταφέρει σε ένα κινούμενο σώμα. Συμβολίζεται με το αγγλικό γράμμα W και μετριέται σε Joule. W = ∫ C F → ⋅ d s → {\displaystyle W=\int _{C}{\vec {F}}\cdot d{\vec {s}}\,\!} Το έργο ως φυσικό μέγεθος εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο ή που μετατρέπεται από μια μορφή σε μια άλλη. Συμβολίζεται με το γράμμα W (από τον αντίστοιχο αγγλικό όρο Work). Μονάδα μέτρησης του έργου είναι το 1 Joule. (1 N·m) Το έργο μιας σταθερής δύναμης F ορίζεται ως το γινόμενο της δύναμης F (σε Ν) επί τη μετατόπιση x (σε m). W F = F x {\displaystyle W_{F}=Fx} Εάν, δε, η δύναμη F σχηματίζει γωνία θ με τη μετατόπιση, τότε το έργο ισούται με το έργο της συνιστώσας Fx της δύναμης F. Δηλαδή: W F = W F x = F x cos ⁡ θ {\displaystyle W_{F}=W_{F_{x}}=Fx\cos {\theta }} Ωστόσο, αν η δύναμη είναι μεταβαλλόμενη, τότε το έργο της υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση F(x) δύναμης-μετατόπισης και ολοκληρώνοντάς την πάνω στη μετατόπιση. Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας ενός σώματος (ΔΚ) ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα των έργων όλων των δυνάμεων που δρουν πάνω του ή, ισοδύναμα, είναι ίση με το έργο της συνισταμένης δύναμης: Δ K = Σ W F = W F o λ {\displaystyle \Delta K=\Sigma W_{F}=W_{F_{o\lambda }}} Στη θερμοδυναμική το έργο ορίζεται κάπως διαφορετικά απ' ό,τι στην κινηματική, και έχει να κάνει με μεταβολές όγκου του αερίου που μελετάμε.