διάβαση - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Διασχίζοντας - ένα τμήμα του ποταμού μεταξύ παρακείμενων στροφών. Σε αυτήν την ενότητα, το ρεύμα του ποταμού περνά από μια κοίλη όχθη στην άλλη κοίλη όχθη. Η κοίτη του ποταμού είναι συνήθως ευθεία σε αυτό το πέρασμα. Συνήθως υπάρχουν τριβές στις διασταυρώσεις. Από άποψη πλοήγησης, οι μεταβάσεις χαρακτηρίζονται από την έλλειψη ξαφνικών αλλαγών στην κατεύθυνση του ρεύματος και σχετικά ικανοποιητικό βάθος (εκτός από την άλεση). Μια καλή μετάβαση είναι όταν τα βάθη στις κοίλες τράπεζες σχεδόν αλληλεπικαλύπτονται και η άλεση είναι ελάχιστη. Μια κακή μετάβαση είναι όταν το ρεύμα κινείται γρήγορα μεταξύ των τραπεζών, παίρνοντας μια κατεύθυνση σχεδόν κάθετη προς την κοίτη του ποταμού.