βιομηχανία - επιλέξτε ένα παζλ για επίλυση

Η βιομηχανία είναι η παραγωγή αγαθών ή συναφών υπηρεσιών σε μια οικονομία. Η κύρια πηγή εισοδήματος για μια ομάδα ή εταιρεία είναι ο δείκτης της σχετικής της βιομηχανίας. Η κατασκευαστική βιομηχανία έγινε κύριος τομέας παραγωγής και εργασίας στις ευρωπαϊκές και βορειοαμερικανικές χώρες κατά την Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία ανέτρεψε τις προηγούμενες εμπορικές και φεουδαρχικές οικονομίες. Αυτό έγινε με πολλές διαδοχικές και ραγδαίες προόδους στην τεχνολογία, όπως η παραγωγή χάλυβα και γαιάνθρακα. Μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση, ίσως το ένα τρίτο της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής προέρχεται από τις κατασκευαστικές βιομηχανίες. Πολλές ανεπτυγμένες χώρες και πολλές αναπτυσσόμενες εξαρτώνται σημαντικά στην κατασκευαστική βιομηχανία. Η Βιομηχανική Επανάσταση οδήγησε στην ανάπτυξη των εργοστασίων για παραγωγή μεγάλης κλίμακας με επακόλουθο αλλαγή στην κοινωνία. Αρχικά τα εργοστάσια χρησιμοποιούσαν ως ενέργεια ατμό, αλλά αργότερα έγινε η μετάβαση στον ηλεκτρισμό και αναπτύχθηκε το ηλεκτρικό δίκτυο. Η μηχανοποιημένη γραμμή παραγωγής εισήχθη για την τυποποιημένη συναρμολόγηση μερών, με συγκεκριμένους εργάτες να συμμετέχουν με συγκεκριμένα βήματα κατά τη διαδικασία. Αυτό οδήγησε σε σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας, ελαττώνοντας το κόστος.