προσώπουonline παζλ

Το προσωπικό νεύρο είναι το έβδομο κρανιακό νεύρο. Εκφύεται από το στέλεχος του εγκεφάλου μεταξύ της γέφυρας και του προμήκη μυελού, ελέγχει τους μύες των προσωπικών εκφράσεων, και λειτουργεί ως μέσω μεταβίβασης των αισθήσεων της γεύσης από τα πρόσθια δύο-τρίτα της γλώσσας και της στοματικής κοιλότητας.