sourozencionline puzzle

Sourozenec je obecný termín pro sestru nebo bratra, tedy pro osoby sdílející matku nebo otce (nejčastěji oba). Sourozenci obvykle vyrůstají společně v jedné rodině a prožívají spolu dětství. Vzájemná genetická a fyzická blízkost vytváří u sourozenců silný citový vztah. Tento vztah se může projevovat v kladném i záporném smyslu. Může být ovlivněn vztahy v rodině, vztahy rodičů k jednotlivým dětem, pořadím narození i zkušenostmi a zážitky prožitými mimo vlastní rodinu. Protože mají sourozenci podobnou genetickou výbavu po rodičích, často se sobě podobají (nejvíc jednovaječná dvojčata). Rozlišují se sourozenci, kteří mají společného alespoň jednoho biologického rodiče, ti se dále dělí na plnorodé, kteří mají společné oba biologické rodiče; a polorodé, kteří mají společného jen jednoho biologického rodiče; sourozenci nevlastní — ti nemají společného ani jednoho biologického rodiče, ale matka jednoho dítěte si vzala otce druhého dítěte.Pozn.: Jako nevlastní jsou často nesprávně označováni i polorodí sourozenci. Sourozenci se často označují podle pořadí, v jakém se narodili. Pro pořadí narození se používají různé výrazy nejstarší, prvorozený prostřední, druhorozený nejmladšíPořadí narození má velký vliv na další psychologický a osobnostní vývoj dítěte.