provoz - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Doprava, doprava - provoz vozidel, zvířat a chodců po silnicích. Ustanovení upravující pravidla tohoto provozu v Polsku jsou obsažena v zákoně o silničním provozu, zákon ze dne 20. června 1997. Základní pravidla silnice byla stanovena ve Vídeňské úmluvě o silničním provozu v roce 1968. Ne všechny země ji ratifikovaly, a dokonce mezi jejími signatáři existují odchylky. V Polsku je nejdůležitějším právním aktem zákon o silničním provozu ze dne 20. června 1997 (ve znění pozdějších předpisů). Základním principem je, že každý účastník provozu je povinen se vyhnout kolizi s jiným účastníkem provozu, bez ohledu na to, zda jiná osoba dodržovala pravidla provozu nebo ne. Při provádění nebezpečných manévrů (např. Předjíždění nebo změna směru) a na nebezpečných místech (včetně křižovatky a přechodu pro chodce) vyžaduje silniční zákon zvláštní péči. Varovná znamení také informují o takových místech. Aby se zabránilo blokaci vozidel jedoucích v opačných směrech, byla zavedena povinnost řídit co nejblíže k levému okraji (levostranný provoz) nebo doprava (pravostranný provoz). Pravostranný provoz ovlivňuje asi 66% světové populace a 72% délky silnic.