průmysl - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Průmysl (přejatým slovem někdy industrie) je významným výrobním odvětvím světového hospodářství. Průmyslové výrobky využívá člověk k práci, v domácnosti i ve volném čase. Průmysl velmi rychle zavádí do výroby vědecké objevy a technické vynálezy. Nové výrobky tak stále více ulehčují lidem život. Společenská změna související s prosazováním průmyslu v národním hospodářství se nazývá industrializace. těžební průmysl - těžba surovin a paliv zpracovatelský průmysl - zpracování surovin získaných těžebním průmyslem nebo surovin, které získává zemědělství těžký průmysl - vyrábí převážně výrobní prostředky strojírenství a obrábění kovů elektrotechnický průmysl - výroba elektrických zařízení, přístrojů, kabelů hutnictví železa a neželezných kovů těžební průmysl - těžba paliv a rud elektroenergetika - výroba elektrické energie a technologického tepla chemický průmysl a petrochemie - rafinerie ropy, výroba plastů farmaceutický průmysl - výroba léčiv a zdravotnického materiálu průmysl stavebních hmot lehký průmysl - vyrábí převážně spotřební předměty - také někdy nazývaný spotřební průmysl potravinářský průmysl oděvní průmysl obuvnický průmysl kožedělný průmysl nábytkářský průmysl papírenský a polygrafický průmysl sklářský a porcelánový průmysl … apod. Průmysl je velmi rozsáhlým odvětvím národního hospodářství. Mimo strojírenství a zpracovatelského průmyslu zahrnuje rovněž těžbu nerostných surovin nebo výrobu a rozvod elektřiny, plynu a vody. Statistika průmyslu je v Česku definována Klasifikací produkce CZ-CPA a zejména Seznamem výrobků CZ-PRODCOM, který přesně stanoví, který výrobek či služba se zahrnuje do průmyslu. Průmyslovými podniky rozumíme ty podniky, ve kterých se největší podíl přidané hodnoty vytváří při výrobě průmyslových výrobků a při poskytování průmyslových služeb.