pobřeží - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Pobřeží je přilehlá oblast styku mezi pevninou a oceánem, která je v mapách zakreslována jako linie. Rozlišují se dva základní typy, a to klifové pobřeží a plážové pobřeží, jež se od sebe liší stavbou a vertikální členitostí. Klifové pobřeží je tvořeno skalními tvary, které tvoří ostrý přechod mezi oceánem a pevninou a které se nazývají klify (v širším významu útesy). Vlivem abrazní činnosti vody je pevnina postupně zatlačována a horninový materiál je odnášen vodou. Vznikají různé specifické tvary jako suky, skalní brány či abrazní mořské terasy. Plážové pobřeží se vyznačuje tím, že mořská voda zde ukládá materiál, který abrazní činností odnáší jinde. Vznikají tak rozsáhlé oblasti vyplaveného písku, který se formuje do pláže. Vlivem odnosu větru dochází ke vzniku písečných dun. Pobřeží se dále dělí na menší dílčí jednotky, které jsou specifické pro lokální oblasti: útes – skalní těleso vystupující z moře, či se nad ním tyčící, delta – místo, kde se do moře/oceánu vlévá řeka, pláž – oblast, kde jsou značné nánosy písku, kosa – písečný předbřežní val tvořící souš, tombolo – písečný val spojující ostrov s jiným ostrovem či pevninou, sebcha – přímořská plošina občasně zaplavovaná vodou. KUKAL, Zdeněk a kolektiv.