přírodní rezervace - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Přírodní rezervace (PR) je v České republice jedním z tzv. zvláště chráněných území. Na rozdíl od velkoplošných chráněných území – národního parku (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO) – je maloplošným chráněným územím s regionálním významem. (Význačnější kategorií ochrany maloplošných území je národní přírodní rezervace.) Kromě ochrany menšího území soustředěných přírodních hodnot slouží k ochraně vzácného a regionálně významného biotopu (např. rašeliniště), případně většího počtu vzácných druhů rostlin nebo živočichů. K 2. lednu 2018 je v České republice zřízeno 810 přírodních rezervací (viz chráněná území v Česku) o celkové rozloze 42 934 ha, což představuje 0,54 % rozlohy ČR. Přírodní rezervaci vyhlašuje vyhláškou krajský úřad, správa chráněné krajinné oblasti, správa národního parku nebo statutární město. Podle odst. 1 § 33 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní rezervaci menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast, přičemž také stanoví bližší ochranné podmínky.