nonbuilding struktura - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Struktura hornin - metoda tvorby horninových složek. Přesné stanovení struktury hornin často umožňuje určit, které horniny definujeme: vyvřelé (hluboké, vytékající nebo žíly), sedimentární nebo metamorfní. Bez struktury není možné správně označit skálu. Struktura vyvřelých hornin Struktura zahrnuje: stupeň krystalinity horniny, velikost a tvar jejích složek a vztah mezi nimi. Tato sada magmatických funkcí závisí především na podmínkách a rychlosti krystalizace magmatu, mnohem méně na jeho složení. Správný tvar krystalů závisí na pořadí krystalizace. Rozdělené krystaly podle stupně dosažení vlastní formy automorfní krystaly (idiomorfní, euhedrální, tvarované) - správně tvarované. Jejich tvar (zvyk) odpovídá jejich krystalografické formě. hypautomorfní krystaly (hypidiomorfní, subhedrální, polo intrinzické) - mají částečně normální tvar, charakteristický svou krystalografickou formou; zatímco jiné části stejných krystalů mají neobvyklý obrys. xenomorfní krystaly (allotriomorfní, anhedrální, mimozemský) - jejich tvar neodpovídá jejich krystalografické formě.