naděje - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Křesťanská naděje (latinské spes ;; řecké ελπίς) - křesťanský postoj, který očekává splnění slibů Božího slova. Jejím základním předmětem je obnova lidského rodu i celého vesmíru ve vzkříšeném Kristu: přeměna a uzdravení světa podrobeného otroctví korupce a marnosti a konečné osvobození lidstva od hříchu, utrpení a smrti prostřednictvím vzkříšení a sonizace v Kristu (srov. Řím 8: 24–) 25). Písma, Starý i Nový zákon, hovoří o naději jako o duchovní ctnosti, která vzniká v lidském srdci pod vlivem Božího slova. Když Bůh mluví k jedinému člověku nebo ke sboru, odpověď v člověku vyvolává naději na naplnění toho, o čem Bůh mluví (srov. Ps 119 [118], 42,74,81; Ž 130,5). Existuje také víra v to, o čem mluví (co odhaluje) a láska jako ztělesnění Božího slova, které je pravidlem života. Naděje jako odpověď na Boží slovo je ctnost, kterou člověk dostává od Ducha Svatého a uvádí jej do Božího života, tradičně nazývaného „teologický život“ (dříve „teologický“).