námořníci - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Námořník - základní (ne důstojnická) funkce v palubním oddělení obchodní lodi. V obchodním námořnictvu jsou tři námořníci: juniorský námořník hlídač Po změně ustanovení o osvědčeních se na žádost dotyčné osoby vymění osvědčení o námořní doprovodné námořní dopravě ve vnitrostátní přepravě - pro osvědčení o námořní nadřízené; osvědčení námořníka v národní navigaci - pro osvědčení strážce Kvalifikace palubního oddělení námořníků pro námořní plavidla Námořníci musí prokázat příslušnou kvalifikaci doloženou osvědčením námořního úřadu. K získání osvědčení juniorského palubního námořníka se vyžadují osvědčení o výcviku v následujících oblastech: individuální záchranné techniky, základní protipožární ochrana, základní lékařská pomoc, vlastní bezpečnost a společná odpovědnost, starší 16 let. Chcete-li získat certifikát strážce, je nutné (volitelné): absolvování prvního roku studia na navigační fakultě na námořní univerzitě a absolvování dvouměsíční plavební praxe na námořních plavidlech v palubním oddělení, absolvování prvního roku výuky plavby ve výcvikovém středisku (postsekundární námořní školy), který se vzdělává alespoň na provozní úrovni a má 2měsíční plavební praxi na lodích v palubním oddělení, absolvování palubního vzdělávání ve výcvikovém středisku (postsekundární námořní školy, střední odborné školy) a absolvování dvouměsíční plavební praxe na námořních plavidlech v palubním oddělení, mít 12měsíční plavební praxi na námořních plavidlech v palubním oddělení a složit zkoušku pomocné úrovně, mít 24měsíční praxi v plachtění v radiovém provozu jako radista, včetně absolvování šestiměsíčního programu praktického výcviku na námořních lodích pod dohledem strážního důstojníka a absolvování doplňkové úrovně zkoušky, mít diplom úředníka hodinářského mechanika nebo elektroautomatického důstojníka, 24měsíční praxi plavání v strojním oddělení, včetně nejméně 2 měsíců praktického výcviku na palubním oddělení a absolvování výcviku ve výcvikovém středisku a absolvování pomocné úrovně zkoušky, mít 24měsíční pracovní dobu jako dělník v rybářských plavidlech a absolvovat kurz ve výcvikovém středisku a složit zkoušku na pomocné úrovni. Chcete-li získat certifikát vedoucího námořníka, musíte složit zkoušku, mít osvědčení plavčíka a mít (nepovinné): 36měsíční plavba na námořních obchodních lodích v palubním oddělení, Osvědčení námořníka a další 24měsíční praxe plachtění na námořních obchodních lodích na palubě. Žadatelé o osvědčení námořníka a starší námořníka musí být starší 18 let. U tankerů musí každý námořník zaměstnaný na pomocné úrovni mít základní titulový certifikát pro tankery. Na osobních lodích ro-ro a non-ro-ro: námořník je povinen mít osvědčení o bezpečnosti, řízení davu a bezpečnosti cestujících na osobní lodi ro-ro, respektive na lodi osobní dopravy bez ro-ro. členové posádky odpovědní za nakládku, vykládku a zajištění nákladu a uzavření trupu jsou povinni mít osvědčení o výcviku při velení v krizových situacích, o lidském chování, bezpečnosti cestujících a nákladu a těsnosti trupu na osobní lodi ro-ro a na osobní lodi jiné než ro. námořní osvědčení opravňuje k obsazení pozic: hlídač - na každé lodi, vedoucí lodi s celkovou délkou do 9 ma výkonem motoru do 200 kW ve vnitrostátní lodní dopravě bez práva přepravovat cestující - je třeba složit zkoušku v oboru provozování spalovacích motorů; osvědčení seniorského námořníka opravňuje k zastávání následujících funkcí: starší námořník - na každé lodi, manažeři: na lodi bez vlastního pohonu s hrubou prostorností do 500 při domácí plavbě, na lodi s celkovou délkou do 15 ma výkonem motoru do 200 kW ve vnitrostátní námořní dopravě bez práva přepravovat cestující - je třeba složit zkoušku v oblasti provozu spalovacích motorů.