biome - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Biom představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou určitým typem biotických a abiotických podmínek (zejména klimatickými a hydrologickými faktory a půdními a geologickými poměry, které dávají vznik určitým charakteristickým typům rostlinných a živočišných společenstev). Suchozemské biomy jsou definovány podle globálního rozšíření vegetačních typů, které jsou určovány globálním klimatem, půdou a dalšími fyzikálními faktory prostředí. Biom se skládá z klimaxových ekosystémů a všech přidružených vývojových nebo degradačních stadií ekosystémů včetně ekosystémů pozměněných nebo vytvořených člověkem. Vymezení biomu je tedy založeno na potenciálním vegetačním typu. To umožňuje definování biomů na velkých souvislých oblastech (např. ekoregiony podle WWF) a tím se liší biomy od jiných klasifikačních systémů založených na habitatech (biotopech) v aktuálním stavu. Existuje několik typů členění biomů, které se v mnoha ohledech liší. Jejich oblíbenost v různých kulturních a zeměpisných oblastech často závisí na místních geografických podmínkách a historii oblasti. Např. ve střední Evropě dominuje systém členění biomů dle Tischlera, který je ale opomíjen anglosaskými vědci.