Starověké egyptské zemědělství - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Lékařství ve starověkém Egyptě bylo na svou dobu velmi pokročilé, nejdůležitější informace o něm čerpáme ze 13 lékařských papyrů. Tehdejší egyptští rolníci trpěli podobnými nemocemi jako ti dnešní, při jejich léčbě se využívalo velké množství rozmanitých farmak. Egyptští chirurgové používali kauterizaci, kvalitní dlahy, lněná obinadla a tampóny. Staří Egypťané sice věřili v nadpřirozené síly a při léčbě někdy používali magii, ale jejich lékařství bylo zároveň racionální. I když měli dost zjednodušenou představu o lidské anatomii – např. za centrum myšlení považovali srdce, podařilo se jim vytvořit první ucelený medicínský systém v historii lidstva. O kvalitách egyptského lékařství se s uznáním zmiňuje již v Odysseji Homér, dále řecký historik Hérodotos a jiní antičtí vzdělanci. Informace o egyptské medicíně se získávaly také z archeologických nálezů. Nejdůležitějším zdrojem o lékařství ve starém Egyptě je ale 13 papyrů – svitků vyrobených ze šáchoru papírodárného. Zejména se jedná o papyrus Edwina Smithe a Ebersův papyrus.