флора - изберете пъзел за решаване

Флора се нарича комплексът от всички растителни видове, които в определен период от време се срещат в даден район. Обикновено под „флора“ се имат предвид всички растителни видове, но в някои случаи могат да се разглеждат само отделни групи, например „флора на семенните растения“. Вследствие от разнообразни климатични и екологични фактори, различните части на земното кълбо се характеризират с различна по еволюция и биоразнообразие флора. Земята е разделена на шест флористични царства: холарктично, палеотропично, неотропично, австралийско, капско и антарктично. Царствата са разделени на области, областите – на провинции, провинциите на окръзи. България принадлежи на холарктичното царство, в субсредиземноморската флористична област, и по-точно в нейната югоизточна провинция. На територията на страната са обособени следните флористични окръзи: Странджа, Черноморско крайбрежие, Дунавска равнина, Североизточен, Старопланински, Тракийски, Рило-Родопски, Пирински, Западнобългарски и Добруджански окръзи. Изучаването на флората в даден район дава възможност да се направят изводи за нейния произход и еволюционно развитие, както и за степента на антропогенно въздействие. Освен научно, този анализ има и стопанско значение. Показателите, които се изследват са: брой растителни видове, родове и семейства, отношение на броя видове към броя родове, брой видове, характерни за областта.Важен показател в анализа е степента на оригиналност на флората в района, за която се съди по относителния брой ендемити.