успоредна - изберете пъзел за решаване

Успоредност в математиката е понятие, с което, най-общо, се означава свойството на дадени геометрични обекти да са равноотдалечени във всяка своя точка и еднопосочни, паралелни. Понятието е силно претоварено, поради което и точната му дефиниция зависи от контекста, в който се употребява: успоредни прави, успоредни равнини, успоредно пренасяне, успоредно сечение. Успоредни правиДве прави a {\displaystyle a} и b {\displaystyle b} се наричат успоредни, ако лежат в една и съща равнина, но нямат обща точка (точка на пресичане). Това се означава с a | | b {\displaystyle a||b} Условието двете прави да лежат в една и съща равнина е необходимо, тъй като е възможно да нямат обща точка, но да лежат в различни равнини – тогава правите се наричат кръстосани. Права, успоредна на равнинаЗа дадена права се казва, че е успоредна на равнина, ако съществува поне една права в равнината, на която дадената да е успоредна. Съществено свойство е, че през права, успоредна на равнина, може да се прекара единствена равнина, успоредна на дадената. Успоредни равниниПо аналогия с правите, две равнини се наричат успоредни, ако нямат обща точка (а оттам и обща права). Критериите за успоредност на равнини са два: Двойка пресичащи се прави в едната равнина да са съответно успоредни на двойка пресичащи се прави в другата равнина. Да съществува права, която е едновременно перпендикулярна и на двете равнини. Успоредно пренасянеУспоредно пренасяне, или още транслация, се нарича движението на евклидовото пространство, при което всички точки се преместват в една и съща посока и на равни разстояния.