технология - изберете пъзел за решаване

Техноло̀гия (на гръцки: τέχνη – изкуство, майсторство, умение и на гръцки: λόγος – изучаване) – съвкупност от способи и средства за постигане на желан резултат; начин за преобразуване на даденото в необходимо. Технологията включва последователността на операциите и процедурите, тя е тясно свързана с използваните машини, оборудване, инструменти и материали (наричани общо техника). Съвременните технологии се основават на постиженията на научно-техническия прогрес и са насочени към производството на продукт: материалната технология създава материален продукт, информационните технологии – информационен продукт. Съвременните технологии са свързани с науката и могат да бъдат обособени като отделна академична дисциплина, насочена към разработване и усъвършенстване на методите и инструментите за производство. В разговорната реч е прието технологичен процес или кратко технология да се нарича описанието на производствения процес, самите операции по добив, транспорт и преработка, инструкциите за изпълнението им, технологичните изисквания и т.н. Техническият контрол в производството също е част от технологията. С разработката на технологии се занимават технолози, инженери, конструктори, програмисти и други специалисти. Преди появата на технологиите е господствало изкуството – човекът е правил нещо, но то се е получавало като дар – или дарът му е бил даден, или не. С помощта на технологиите напротив – това, което е било достъпно за единици, става достъпно за всички. Например, изработката на каменна брадва може да се разглежда като акт на изкуство, но също и като технология.