събитие - изберете пъзел за решаване

Икономическо събитие - всяко събитие (факт, явление), свързано с бизнес дейността на хората. счетоводен термин, обозначаващ събития, които са причинени от операциите на предприятието при доставката, производството и продажбата на стоки и услуги. Икономическо събитие, което: се изразява в стойност; оказва влияние върху състоянието на имота или източниците на неговото финансиране; оказва влияние върху финансовия резултат на предприятието; винаги променя два компонента (двоен запис), а тези промени са едновременни и равни по стойност (двукратно и равно влизане) е икономическа операция. Икономическото събитие е по-широко понятие от икономическата операция - всяка икономическа операция е икономическо събитие, но не всяко икономическо събитие е икономическа операция. Икономическото събитие включва специфични икономически операции: например подписването на договор със служител е икономическо събитие, което ще доведе до икономическа операция под формата на изплащане на възнаграждение в бъдеще. Икономическо събитие, което не е икономическа операция, не се осчетоводява. Bronisław Micherda, Jerzy Hejnar: Основи на счетоводството: теоретични и практически аспекти. Варшава: Полски научни издателства PWN, 2007. ISBN 978-83-01-15048-8.