споделяне - изберете пъзел за решаване

Делението е едно от четирите прости математически действия, които са в основата на аритметиката (заедно със събиране, изваждане и умножение). С него се определя колко пъти едно число се съдържа в друго. Означава се със знака : (двоеточие) или две точки с черта между тях ÷ (обелос). В калкулаторите и компютрите се използва знакът / (наклонена черта). Делението може да се представя и посредством дробната черта като дроб, както и като умножение на степен минус първа: a : b = a ÷ b = a / b = a / b = a b = a . b − 1 {\displaystyle a:b=a\div b=a/b=^{a}/_{b}={\frac {a}{b}}=a.b^{-1}} (при условие че b ≠ 0 {\displaystyle b\neq 0} ). a : b = x {\displaystyle a:b=x} Първото число (a), т.е. това, което ще бъде разделено, се нарича делимо (ако е във вид на дроб – числител). Второто число (b), т.е. това, което показва на колко части ще се дели, се нарича делител (ако е във вид на дроб – знаменател).