рок - изберете пъзел за решаване

Седимѐнтните скали (утаѐчни скали) са един от трите вида скали в литосферата. Другите са магмени и метаморфни. Образувани са чрез утаяване, преобразуване и втвърдяване във водна или сухоземна среда. Натрупването на утайки е свързано с няколко процеса – физично и химично изветряне на образувани по-рано магмени, метаморфни и седиментни скали и пренос и отлагане на разрушения материал. Отлагането може да се извърши по механичен, биогенен или химичен път. По-късно утайките постепенно се втвърдяват и се превръщат в плътни седиментни скали.В зависимост от произхода на градивните скалообразуващи частици, седиментните скали се делят на няколко вида: Кластични (теригенни) седиментни скали – образувани са от скални частици, получени при разпадането на други скали. Тези частици са с различни размери – от скални късове, през чакъл и пясък, до прахообразна материя. Те се срещат както свободни, неспоени, така и в споено състояние. Споени скали са например конгломератите, пясъчниците, льосът. Неспоени скали са пясъците, чакълите.Пирокластични седиментни скали – материалът за тяхното формиране има вулканичен произход и са образувани по седиментен пътОрганогенните скали са образувани от утаяване на органични останки.