размисъл - изберете пъзел за решаване

Теорията на отражението (нм. Abbildtheorie, теория за копиране / представяне на познанието) - в реалистична теория на познанието е процес на отразяване на реалната реалност в човешкото съзнание. В материалистичната теория на познанието (теорията на диалектическия материализъм) е процесът на реконструкция на материалната реалност в човешкото съзнание. Теорията на отражението може да бъде разбрана по следния начин: като причинно-следствена връзка - стимулите задействат поредица от умствени действия, като психосоциална връзка - връзката между психичните актове и характеристиките на обществото, които ги обуславят, т.е. като изоморфизъм на съдържанието на психичните актове с фрагменти от материалната реалност.Теорията за размисъл е критикувана от Имануел Кант и от неокантистите.