пространство - изберете пъзел за решаване

Space - "мастър" набор, който съдържа други множества, разгледани например в даден раздел от математическия анализ. Също така: синоним на понятието математическа структура за съкращаване на изявлението. Допълнителен термин (например коефициентно пространство) указва типа на елементите на множеството и вида на отношенията и дейностите, дефинирани в него. Някои пространства (например Banach и Hilbert) могат да се базират на един и същ набор, като се различават само в действията си. Математическите пространства могат да създадат йерархия, при която даден тип пространство има, освен собствените си характеристики, и всички характеристики на типа пространство, от което произхожда. Например всички унитарни пространства (със скаларен продукт) също са нормализирани векторни пространства (но не и обратното - затова имаме йерархия), защото скаларният продукт                        ⟨         х         ,         х         ⟩                 {\ displaystyle \ langle x, x \ rangle}    предизвиква норма                                   ‖           х           ‖                          {\ displaystyle \ наляво \ | x \ дясно \ |}    според формулата:                                   ‖           х           ‖                  =                                 ⟨             х             ,             х             ⟩                             ,