организъм - изберете пъзел за решаване

В биологията организмът (Gaeabionta, Biota, Vitae, Eobionti или Bionta) е съвкупност от съгласувани системи от органи. Това е също съвкупност от всички съставни елементи на живото тяло. Организмът е изграден от една или множество клетки. Многоклетъчните организми са изградени от два вида клетки – телесни (соматични) и размножителни. Телесните изграждат всички органи, а размножителните дават начало на нов организъм. Най-общото разделение е според вида на клетките. Към надцарство Прокариоти спадат бактериите, а към надцарство Еукариоти – животните, растенията, гъбите и част от микроорганизмите. Според начина на дишане организмите се разделят на аероби или анаероби, а според начина на хранене – самостойни (автотрофи, каквито са растенията, които сами набавят хранителни вещества за съществуването си чрез процеса фотосинтеза и наличните абиотични ресурси в средата) или несамостойни (всеядни, растителноядни и други). Организмите се отличават със следните характерни черти: Хранене Храносмилане Дишане Вдишване Издишване Фотосинтеза Отделяне Растеж По ограничеността Ограничен растеж Неограничен растеж По скоростта Алометричен растеж Изометричен растеж Развитие Размножаване Безполово размножаване Чрез делене – бинарно делене Чрез пъпкуване Чрез разкъсване (фрагментация) Чрез спори – спорогенеза Вегетативно размножаване Чрез клубени Чрез листа Партеногенеза Клониране Полово размножаване Реагиране на дразнения ДвижениеТе обаче не са универсални. Много организми не могат да се движат самостоятелно и не реагират пряко на дразненията около тях.