описание - изберете пъзел за решаване

Описание - в епоса, до разказа, един от двата основни елемента на разказа, в лирика, компонент на лирическия монолог. За разлика от историята, описанието представя онези компоненти от представения свят, които не се отнасят до събития, преди всичко характера и външния вид на героя и фона на събитията, като времето и мястото на действието (например описание на природата). Описанието може да се изрази като цяло като представяне на остарели компоненти на повествованието, включване на обекти в тяхната статичност и извън времето - всъщност обаче често е трудно да се разграничи описанието и разказа, които могат да проникнат и да създадат много преходни форми. Описанието имаше специално значение в реалистичната проза, в която трябваше обективно да се представят неща и явления - затова реалистичната проза най-често ги изобразява от гледна точка на всезнаещ разказвач. В по-новата проза (като се започне от натурализма) описанията са по-често субективни и описанията на вътрешния живот на индивидите или описанията, които носят символично съдържание, също са чести. В някои съвременни литературни жанрове и течения описанието доминира над сюжета - някои нулевски римски автори го смятат за основен компонент на романа, в описателното стихотворение описанието обхваща цялото произведение, представя не събития и процеси, а пространствени подредби на обекти.