обикновено - изберете пъзел за решаване

Общото събрание на ООН, наричано също (без превеждане на чуждиците) Генерална асамблея на ООН (на френски: Assemblée générale; на английски: General Assembly), е най-важният от 6-те ръководни органа на Организацията на обединените нации (ООН) и единственият, в който всички страни – членки на организацията имат еднакво представителство. Неговите правомощия са да наблюдава бюджета на ООН, да назначава временни членове на Съвета за сигурност, да приема доклади от други органи на ООН и да прави препоръки под формата на резолюции на Общото събрание. Провежда сесии (заседания) всяка година с председател, избиран измежду представителите на страните членки. Първата сесия е проведена на 10 януари 1946 в Централната зала на Уестминстърския дворец в Лондон с представители на 51 страни. Има широки правомощия, обсъжда всички въпроси в рамките на устава на ООН или отнасящи се до правомощията на всеки от неговите органи с изключение на въпросите за Съвета за сигурност. Може да дава препоръки на Съвета за сигурност и на държавите – членки на ООН по всички въпроси от компетенцията му: за поддържане на международния мир и сигурност; разоръжаване; ликвидиране на колониализма; развитие на международното сътрудничество в икономиката, социално, културно развитие, вътрешния живот и финансиране дейността на ООН.Общото събрание на ООН обсъжда и дава препоръки по всички въпроси за международния мир и сигурност, поставени от страна членка. Обръща внимание на Съвета за сигурност по политическото положение по разни въпроси и райони в света, които застрашават световния мир и сигурност. Правомощия по вътрешната дейност: разглежда, утвърждава, дава препоръки по отчетите и докладите на отделните органи на организацията; избира непостоянните членове на Съвета за сигурност и ИКОСОС.Съветът за попечителство, Общото събрание и Съветът за сигурност съвместно избират съдиите в Международния съд, назначават генералния секретар на ООН и приемат нови членове, утвърждават бюджета и контролират финансовата дейност. Всяка страна членка има 1 глас. Решенията на Общото събрание по важни въпроси (например: препоръки за поддържане на международния мир и сигурност, нови членове на Съвета за сигурност, ИКОСОС, спиране на права и привилегии на страна членка, изключване на страна по бюджетни въпроси и други) се взимат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.