местоположение - изберете пъзел за решаване

Местоположение на промишлеността (латинско locare - пут) - в индустриалната география този термин се отнася до процедурата за избор на място за конкретна бизнес дейност. Благоприятно местоположение може да се нарече такова, при което стойностите на местоположението (местоположенията) и изискванията (предприятията) ще бъдат най-подходящи (такова местоположение позволява постигане на максимални печалби с минимални загуби). Стойностите и изискванията обаче се променят с течение на времето, ефектът от тези промени може да бъде преместване (търсене на ново място за бизнес) или преобразуване (търсене на нов бизнес за дадено място). Факторите на разположение на преработващата промишленост обикновено се разделят на естествени и неестествени (социално-икономически). Естествени фактори: суровинна база - както суровини, така и полуфабрикати. Най-важната суровинна база е в добивната промишленост. Съществуват и промишлени предприятия, които с цел намаляване на производствените разходи се намират в близост до суровината (медната металургия). Близостта на суровинната база също е важна поради намаляването на стойността на суровината при транспортиране на дълги разстояния (хранителна промишленост). Има и растения, далеч от суровината (внос от чужбина), или други фактори на местоположението преобладават.