естествена среда - изберете пъзел за решаване

Околната среда е съчетанието от географски, климатични, биосферни и антропогенни фактори, които формират и оказват влияние върху местообитанията на организмите. Околната среда се състои от абиотични и биотични фактори.Опазването на околната среда е първостепенен проблем за здравето на човека и икономическото развитие. Абиотичните фактори са набор от физически параметри с небиологичен произход, които оказват влияние върху живите организми. Абиотичните фактори на околната среда са: светлина температура вода атмосфера география Биотичните фактори са: почвите видовото разнообразие и численото съотношение на видовете в екосистемата, както и взаимоотношенията между тях антропогенното въздействие върху местообитанията и екосистемите Опазването на околната среда е човешка дейност за поддържане на устойчиво равновесие в биосферата. Това означава съхраняване на биологичното разнообразие, като не се допуска да се влошават параметрите на абиотичните фактори и не се съкращава числеността на видовете в природата.